Kategorie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
  5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
  6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://inoxbolt.abstore.pl

 Prowadzony jest przez firmę InoxBolt Jacek Zalewski ul. Sasankowa 19 60-175 Poznań wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej , NIP: 7821532635, REGON: 302266968.

1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

1.3. Definicje:

1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

1.3.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.3.7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

1.3.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy .

1.3.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – InoxBolt Jacek Zalewski

1.3.12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.3.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

1.3.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

2.1. Płatność:

2.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

 2.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

3. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

3.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

 3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

3.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

4. Sposoby płatności

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.3. Płatność przelewem  na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Numer rachunku: 43 1140 2004 0000 3402 7454 4022

4.1.4 Przelew Payu

4.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5. Koszt, termin i sposoby dostawy

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

5.1.1.Paczka kurierska; kurierska paczka

 5.1.2. Paczka kurierska; kurierska paczka pobraniowa

5.1.3. Dostawcą usług spedycyjnych jest firma DPD

5.1.4. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Sasankowa 19 60-175 Poznań, w Dni Robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00

5.2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy

5.4. Zamówienia otrzymane do godz. 13-tej wysyłane są tego samego dnia.

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - wysyłka od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. O ile nie ma szczególnych ustaleń

  5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

6.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

6.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). 8.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@inoxbolt.pl lub też pisemnie na adres: ul. Sasankowa 19, 60-175.

 6.1.2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Usługobiorca (Klient) , który zawarł umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu 7 dni.

 

7.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Produkt ulega zwrotowi w stanie nienaruszonym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

7.3. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez klienta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez klienta sposób.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.

8.2. Zmiana Regulaminu:

8.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

8.2.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.3. Rozstrzyganie sporów:

8.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą  zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 

 

Dane firmy

InoxBolt Jacek Zalewski

InoxBolt Jacek Zalewski

Adres

Sasankowa 19

60-175 Poznań

Wielkopolskie

E-mail
Telefon

tel.:: 61 862 87 60

Fax

fax:: 61 866 05 87

Konto bankowe

konto bankowe: 43 1140 2004 0000 3402 7454 4022

Dane firmy:

NIP: 7821532635

Regon: 302266968

Etykiety